Над 1000 сертифицирани фирми

17 годишен опит в изграждането на СУК

Четири пъти повече сертифицирани фирми от всеки конкурент

БДС EN ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството. Изисквания"
Стандартът ISO 9001 не е технически стандарт, нито стандарт за качеството на продукта (услугата). Той е международен стандарт, описващ основните принципи за управление на качеството. Той е един от най-масово прилаганите, а последната, актуална и най-нова версия на стандарта е БДС EN ISO 9001:2008.

В ISO 9001:2000 са залегнали осем основни принципа:
 • Принцип 1: Организация, ориентирана към клиентите
 • Принцип 2: Ръководство
 • Принцип 3: Включване на сътрудниците
 • Принцип 4: Процесноориентиран подход
 • Принцип 6: Непрекъснато подобряване
 • Принцип 7: Вземане на решение въз основа на факти
 • Принцип 8: Отношения на доставчици от взаимна полза
Стандартът ISO 9001 е приложим за всяка фирма, независимо от нейния предмет на дейност или големина. Система за управление на качеството по ISO 9001 може да се внедри дори във фирми с нетрадиционна дейност, това също има своите предимства. ISO 9001 не е продуктов сертификат, не засяга конкретен продукт, изделие, а организацията на работа, начинът по който се обслужва клиента, следователно не е задължително фирмата да се занимава с производство на даден продукт, изделие. Например организации, които произвеждат, преработват и търгуват с продукти или такива, които предоставят услуги – туристически фирми, представителства, лечебни и учебни заведения, счетоводни фирми, бюра за услуги.

Този стандарт признат в целия свят се прилага за всички човешки дейности – производство, търговия, услуги и др.

Предимства от сертификацията по ISO 9001
 • Подобряване на действащата вътрешна организация, подобряване на реда и дисциплината във всички процеси, структуриране на процесите и оптимизиране на дейността;
 • Създаване на йерархия във фирмата с ясно установени отговорности и правомощия;
 • Подобряване на мотивацията, отгговорността и компетентността на персонала;
 • Удовлетворяване на потребностите и очакванията на клиентите, доставяне на продукти или услуги, които винаги удовлетворяват изискванията на клиента и гаранция, че високото качество на продуктите и услугите ще остане непроменено във времето;
 • Подобряване на контрола върху доставчиците и подизпълнителите;
 • Намаляване на брака (несъответстващия продукт) чрез своевременно откриване на проблеми, свързани с качеството на производството и обслужването;
 • Повишаване на маркетинговите възможности на фирмата и нейната конкурентноспособност;
 • Постоянно присъствие на пазара;
 • Предимство при участието в търгове и конкурси;
 • Повишаване на доверието във фирмата – при търговски и други сделки с външни клиенти, при взаимоотношения с национални и международни застрахователни и финансови институции и др.