Над 1000 сертифицирани фирми

17 годишен опит в изграждането на СУК

Четири пъти повече сертифицирани фирми от всеки конкурент

СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ
Същност:
Системата за производствен контрол е система за управление и контрол на целия производствен процес - от набавянето на суровините до доставката на продукта до клиента, гарантираща че продуктът отговаря на техническите спецификации.
Тя включва: контрол и проверка на суровините и съставните части; контрол и проверка по време на производството (периодични проверки и изпитвания по време на производствения процес на машините и производствената техника и на междинното състояние на продукта); контрол и проверка на готовия продукт; контрол и проверка на транспортното оборудване (ако се налага).

Област на приложение: Съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП) всички фирми, занимаващи се с производство но строителни продукти, задължително трябва да имат документирана, внедрена и функционираща система за производствен контрол, за да могат да пускат продуктите си на българския пазар, придружени с Декларация за съответствие и нанесена маркировка СЕ върху продукта.
С тази наредба се въвежда в българското законодателство Директивата за строителните продукти 89/106/ЕЕС на ЕС за уеднаквяване на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки на ЕС по отношение на строителните продукти.
Наредбата се отнася за всеки продукт, произвеждан за трайно влагане в строителството.
Целите на наредбата са защита на обществените интереси, като на пазара се предлагат само годни строителни продукти, гарантиращи безопасността и здравето на хората и опазване на околната среда.