Над 1000 сертифицирани фирми

17 годишен опит в изграждането на СУК

Четири пъти повече сертифицирани фирми от всеки конкурент

OHSAS 18001

"Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания"

Същност:
Стандарт, който определя изискванията към системите за управление на здравословни и безопасни условия на труд.

Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд е част от общата управленска система на фирмата, която управлява и контролира рисковете за здравето и сигурността на персонала, свързани с дейността й, и съдейства за подобряване на резултатите в това направление.

Системата е ориентирана към здравословните и безопасни условия на труд, а не към сигурността и безопасността на продуктите и услугите. Тя не посочва специфични критерии за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Предимства, които дава на фирмата:
  • Намаляване до минимум на рисковете за здравето и безопасността на персонала;
  • Осигуряване на оптимална работна среда за персонала чрез мониторинг на заболяванията, инцидентите и злополуките и въвеждане на превантивни и контролни мерки за предотвратяването им;
  • Осигуряване на съответствие с политиката по здравословни и безопасни условия на труд;
  • Осигуряване на съответствие с действащото законодателство (закони и други нормативни актове) по отношение на здравословни и безопасни условия на труд.