Над 1000 сертифицирани фирми

17 годишен опит в изграждането на СУК

Четири пъти повече сертифицирани фирми от всеки конкурент

БДС EN ISO 50001

"Системи за енергийно управление"

Какво е основното съдържание на стандарта?

Стандартът изисква:
 • да има фирмена политика по енергийното управление и ползване на енергия;
 • да се разработят цели и задачи, чрез които тази политика да се реализира в конкретната обстановка на конкретната организация;
 • решенията и практиките в областта на енергийното потребление и консумация, да се базират на обективно получени данни и анализи;
 • да се измерва и анализира енергийната резултатност;
 • да се провеждат прегледи, за да се установи как се познава и прилага политиката;
 • да се подобрява постоянно енергийното управление.
Стандартът не задава никакви конкретни стойности като изисквания към енергийната резултатност, с което дава възможност организациите сами да си определят стойности на цели по отношение на зададено от тях самите опорно ниво (baseline), както и да следват собствен ритъм на действие, съобразен с реалните им възможности. Иначе казано, за успешно действащи и като годни за сертифициране ще се признаят както системи на “отличници” със силен собствен ресурс и богата практика, така и на “тройкаджии”, които правят каквото могат и дори да не е много (не се искат чудеса!), достатъчно е да не се отстъпва от идейната линия на стандарта.

Предимства от сертификацията по ISO 9001Каква е основната идея при ISO 50001 и с какви предимства и ползи е свързана?

В енергийното управление има два вида фактори:
 • такива, на които организациите или не могат да влияят, или е много трудно да влияят. Те са свързани с глобални или държавни регулации, стратегии, политики и други подобни;
 • и такива, които са напълно във властта на организациите, които могат да си имат свои собствени стратегии, политики и изисквания.
Прилагането на ISO 50001 трябва да създава нова обстановка и ново мислене в организациите, като:
 • насочва се вниманието към състоянието и начина на ползване на енергийните активи;
 • ако до преди с “фирмена енергетика” се е занимавал силно ограничен кръг специалисти, то ще се наложи среда за комуникации (общуване) сред най-широк кръг хора и всякакви специалисти;
 • системата ще промотира най-добрите енергийни практики и ще изисква от всеки да има “енергийно съобразено” поведение в работата си и то да му е присъщо и постоянно;
 • ще се дава приоритет на разчетите и обосновките, насочени към въвеждане на енергийно оборудване, базирано на нови енергийно ефективни технологии;
 • създава се “ефект на облъчване” към участниците във веригата за доставки;
 • улеснява се прилагането на проекти за подобряване, свързани с намаляване на емисиите на парникови газове.