Над 1000 сертифицирани фирми

17 годишен опит в изграждането на СУК

Четири пъти повече сертифицирани фирми от всеки конкурент

БДС EN ISO 22000:2006

Системи за управление безопасността на храната – Изисквания към организациите в хранителната верига

Същност:
Международният стандарт ISO 22000 определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните, които включват общопризнатите елементи за гарантиране безопасността на храните по цялата хранителна верига, вкл. и до точката на крайното им потребление: взаимно осведомяване, системно управление, контрол на процесите, следване на НАССР принципите и спазване на добрите хигиенни и производствени практики.

Той е приложим за всички организации, независимо от големината им, участващи в който и да е аспект на хранителната верига и желаещи да внедрят системи, постоянно осигуряващи безопасни продукти.

Този международен стандарт определя изисквания, даващи възможност на една организация:
- Да планира, внедрява, управлява, поддържа и актуализира система за управление безопасността на храната, насочена към осигуряване на продукти, които в съответствие с използването им по предназначение са безопасни за потребителя;

- Да докаже съответствие с приложимите законови и нормативни изисквания за безопасност на храната;

- Да оцени и определи изискванията на клиентите и да докаже съответствие тези съвместно съгласувани изисквания на клиентите, които се отнасят до безопасността на храната, за да повишат удовлетвореността на потребителите;

- Да информира ефикасно своите доставчици, клиенти и съответните заинтересовани страни в хранителната верига по въпроси, отнасящи се до безопасността на храната;

- Да докаже това съответствие пред съответните заинтересовани страни;

- Да поиска сертифициране или регистриране на своята система за управление безопасността на храната от външна организация или да направи самооценка, или да направи сама декларация за съответствие с този международен стандарт.

Всички изисквания на този международен стандарт имат родов характер и са предназначени да бъдат приложими за всички организации в хранителната верига, независимо от тяхната големина и сложност. Това включва организации, които участват непосредствено или косвено в една или повече стъпки от хранителната верига. Примерите за организации, които участват непосредствено, включват, без да се ограничават само до тях: производители на храна за животни, организации за събиране на реколтата, фермери, производители на съставки, производители на храна, търговци на дребно, за обслужване с храни, организации за обществено хранене, организации предоставящи услуги за почистване и дезинфекция, транспортни услуги, складово и дистрибуторско обслужване. Други организации, които участват косвено, включват но не се ограничават само до тях, са доставчици на оборудване, на почистващи и дезинфектиращи препарати, опаковъчни материали, влизащи в контакт с храна. Доставчиците на услуги също така са включени.