Над 1000 сертифицирани фирми

17 годишен опит в изграждането на СУК

Четири пъти повече сертифицирани фирми от всеки конкурент

БДС EN ISO 14001:2005

"Системи за управление на околната среда. Изисквания и указания за прилагане"

Същност:
Стандарт, който определя изискванията към система за управление на околната среда.

Системата за управление на околната среда е част от общата система за управление, която насочва фирмата за постигане на добра резултатност спрямо околната среда чрез контролиране въздействието на дейностите, продуктите или услугите на фирмата върху околната среда, отчитайки политиката и общите цели по околната среда.

Този стандарт не включва изисквания към аспекти, свързани с управлението на здравето и безопасността на труда.

Предимства, които дава на фирмата:
  • Съдействие за опазване на околната среда и за предотвратяване на замърсяването, причинено от дейността на фирмата, в съответствие със социално-икономическите потребности;
  • По-ефективен контрол на аспектите на околната среда;
  • Повишена конкурентноспособност на фирмата чрез управление на нейното въздействие върху околната среда и чрез минимално използване на ресурсите;
  • Достигане на поставените екологични, което прави фирмата по-ефективна и в резултат по-печеливша и предпочитана;
  • Съответствие с действащото законодателство (закони и други нормативни актове) по отношение на околната среда.