Над 1000 сертифицирани фирми

17 годишен опит в изграждането на СУК

Четири пъти повече сертифицирани фирми от всеки конкурент

Какво предлагаме


TQM Ltd. е консултантска фирма с активни позиции на българския пазар в областта на:

 • Управлението на качеството и околната среда;
 • Обучението на специалисти и организации в областта на системи за управление на качеството и околната среда, сертификация, акредитация, изпитване на продукти и калибриране на средства за измерване;
 • Подготовка на организации за:
  • - разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001 (ISO 9001:2015);
  • разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за информационна сигурност съгласно изискванията на ISO 27001;
  • разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление на околна среда съгласно изискванията на ISO 14001;
  • подготовка за извършване оценка на съответствието на продукти с изискванията на европейските директиви (знак СЕ);
  • разработване и внедряване на системи за производствен контрол (СПК);
  • разработване и внедряване на системи за добра производствена практика – GMP;
  • разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление безопасността на храните съгласно изискванията на ISO 22000.
  • разработване и внедряване на системи за анализ на опасностите и контрол на критичните точки – HACCP;
  • разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на OHSAS 18001;
  • подготовка за акредитиране от български и чуждестранни органи по акредитация съгласно критериите на EN ISO/IEC 17025;
  • подготовка за сертифициране на медицински лаборатории по ISO 15189;
  • разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за енергийно управление съгласно изискванията на ISO 50001.
Дейности

До настоящия момент от консултантите на TQM Ltd. са:
 • Подготвени над 1400 фирми, които са успешно сертифицирани;
 • Подготвени за оценяване на съответствието с изискванията на европейските директиви (знак СЕ) продуктите на две български фирми, които са предназначени за европейския и други пазари;
 • Обучени над 10000 специалисти в областта на разработването, внедряването и сертификацията на системи по качеството, както и на изпитването и сертификацията на продукти;
 • Обучени над 3000 вътрешни одитори и над 3500 пълномощници по качество от фирми, които внедряват или имат вече сертифицирани системи за управление на качеството.
За нас

През 2004г. и 2005г. TQM Ltd. е одобрена от Министерството на икономиката, като консултанска фирма при изпълнение на Програми за въвеждане на системи НАССР в предприятия от месопреработвателната и млекопреработвателната промишленост. TQM Ltd. е основен изпълнител и координатор по 3 проекта за външно подпомагане при внедряване и сертифициране на СУК в малки и средни български предприятия. TQM Ltd. е колективен член на: КЛУБ 9000, БАУКО, СИКУ и ЦУКОСБТ. Консултантската дейност и обучението се извършва от 60 квалифицирани консултанти и одитори.

TQM Ltd. поддържа тясно сътрудничество с всички регистрирани на българския пазар сертифициращи организации, като доказателство за качеството на нашите услуги са консултираните от нас фирми, които в последствие са сертифицирани от 30 различни сертифициращи организации.

Това удостоверява нашата безпристрастност при избора на сертифициращ орган. Нашите фирми и консултанти до момента са успешно проверявани от: BVC; TUV Rheinland; TUV NORD; LRQA; BCI; SGS; ОТС; Dasa – Zert; Moody; GLC; URS; ASR; OHMI EuroCert; AFAQ; AERO CERT; Eurocert S.A; AE Nord; ИА “СИ”; DQS; IQA; ДВСК; ESC; TUV Turingen; DS; MQ – ZERT; ИА “БСА”; Алфа куолити; УАСГ; Aenor inter; CI Bulgaria; GCS; НИСИ; ASI; ИАСЗ; QM sert.